www.bodvarschjelderup.org

the periscope

seeing the invisible

Bodvar Schjelderup: a Norwegian architect, designer, discoverer and author,
born in 1932 and living in Trondheim, Norway. His ideas and discoveries have
resulted in a series of lectures and seminars, books and booklets, and exhibitions
shown from Moscow to Cincinnati, from Reykjavik to Alexandria. His main issue :
to demonstrate how a ‘periscope vision’ reveals the interrelation of traditionally
separate topics – making us ‘see ... the invisible’ ...

the periscope

presents a series of Bodvar Schjelderup’s discoveries and interpret-
ations – including topics like the Great Pyramid; Earth globe and
Mercator map revelations; Mosaic, Yeshúan and Marian symbols;
the human body’s inherent messages of purpose; the hiding
archives of numerology; and other symbolically connected themes.

(click on number)

01-02 world scene. 03 ‘sacred geometry’. 04 exodus images. 05 great pyramid images.
06 natural catastrophes. 07 cultural / human catastrophes. 08 terror. 09-10 marian symbols.
11 the ‘arabian spring’. 12 earth globe riddles. 13-14 yeshuan symbols.
15-16 popes of renewal. 17 the olavian scene. 18 hiding number. 19-20 unseen jerusalem.
21 ezekiel’s temple vision. 22 birth of churches. 23 ring castle story. 24 images of ascent.
25-26 ‘chamber music’. 27 ‘paradise flowers’. 28 trans-atlantic pictures. 29 the’ guest from afar’.
30 chartres’ labyrinth. 31-32 unseen body. 33 pyramid news. 34 the nile valley family.
35 tradition & legend. 36 nordic images. 37 decalogue codes. 38 illuminating levels. 39 focus on obama.
40 the philippian riddle. 41 the turin revelation.

kildespeilet

se det usynlige

Bodvar Schjelderup: arkitekt, designer, forsker og forfatter, født i 1932; bor
i Trondheim. Hans funn, ideer og tolkninger har ført til forelesninger og seminar,
bøker og temahefter, og utstillinger vist fra Moskva til Cincinnati, fra Vardø og
Reykjavik til Alexandria og Cairo. Hans primære mål er å vise sammenhenger
på tvers av antatte temagrenser – takket være et ‘visjonært periskop’ – som lar
oss ‘se ... det usynlige’ ...

kildespeilet

viser her en serie av Bodvar Schjelderup’s funn og tolkninger –
bl.a. når det gjelder tema som Den Store Pyramide; jordkloden og
mercatorkartets avsløringer; Moses-, Jesus- og Mariasymboler;
menneskekroppens innebygde meldinger om hensikt; det skjulte
arkivet for tallsymbolikk; og andre tilknyttede emner.

(klikk på tallet)

01-02 verdensscenen. 03 'hellig geometri'. 04 exodus-bilder. 05 den store pyramide.
06 naturkatastrofer. 07 kulturelle / menneskelige katastrofer . 08 terror. 09-10 mariasymboler.
11 ‘den arabiske våren’. 12 jordklodegåter. 13-14 jesus-symboler. 15-16 paver for fornyelse.
17 hellig olavs spor. 18 skjulte tall. 19-20 usett jerusalem. 21 ezekiels tempelvisjon.
22 kirkedannelser. 23 ringborgbilder. 24 vei for oppstigning. 25-26 ‘kammermusikk’.
27 ‘paradisblomster’. 28 transatlantiske bilder. 29 ‘gjesten langveisfra’. 30 chartres-labyrinten.
31-32 mer enn kropp. 33 nyheter om pyramider. 34 andre nildals-pyramider. 35 tradisjon & legende.
36 norden i fokus. 37 ti-bud-koder. 38 nivåer. 39 fokus på obama.
40 filippi-perspektivet. 41 torino-åpenbaringen.